U skladu sa kojim propisima zastava AP Vojvodine treba da bude postavljena?

Odluka o zastavi AP Vojvodine
(Službeni list APV br. 2/2004 i 18/2009)

Doneta je 2004. godine. Ova odluka se od 14. decembra 2009. godine primenjuje kao Pokrajinska skupštinska odluka, a na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2009).

Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine

Statut AP Vojvodine
(Službeni list AP Vojvodine br. 10/2014)

„Simboli AP Vojvodine

Član 9.

AP Vojvodina utvrđuje svoje simbole i način njihovog korišćenja na osnovu Ustava.

Simboli AP Vojvodine su zastava i grb.

Zastava AP Vojvodine sastoji se od tri boje, crvene, plave i bele, položene vodoravno u srazmeri 1:8:1. U sredini plavog polja nalaze se poređane u krug tri zvezde žute boje.

Grb AP Vojvodine je štit složen iz tri polja, dva uspravna i jednim položenim na kojima su smešteni istorijski grbovi Bačke, Banata i Srema, gledajući sa leva u desno. U uspravnom polju levo smešten je istorijski grb Bačke - Apostol Pavle na modroj, kraljevski plavoj boji stoji bosonog na zelenom polju ogrnut braon plaštom, sa zlatnim oreolom oko glave i drži u desnoj ruci mač bele boje sa zlatnim rukohvatom i odbojnicima za ruku, okrenutim na dole, a u levoj ruci drži knjigu crnih korica. U uspravnom polju desno smešten je istorijski grb Banata - na crvenom polju nalazi se uspravno postavljen zlatni lav okrenut na desno sa sabljom u desnoj šapi. U položenom polju je istorijski grb Srema - u modrom, kraljevski plavom polju tri srebrne trake - reke Bosut, Sava i Dunav, ispod druge trake na zelenom polju odmara se jelen sa zlatnom ogrlicom oko vrata, a iza njega raste čempres.

Tradicionalni simboli AP Vojvodine su:

- Zastava AP Vojvodine jeste tradicionalna trobojka sa horizontalnim poljima istih visina crvene, plave i bele boje, odozgo na dole. Razmera zastave je 3:2 (dužina prema visini).

- Grb AP Vojvodine jeste tradicionalni grb iz 1848. godine sa crvenim štitom na kome je srebrni krst između četiri zlatna ocila, bridovima (ivicama) okrenutim ka stubu krsta. Štit je opasan otvorenim vencem sastavljenim od, s leve strane žirove, a s desne strane maslinove grančice prirodnih boja koje su dole vezane plavom pantljikom. Štit leži na vojvodskoj porfiri (plaštu) sa tri nabora, visećoj ispod zatvorene vojvodske krune, na dva dela razdeljene, koja pokriva srednji nabor porfire.

Određena pitanja u vezi sa izgledom i korišćenjem simbola i tradicionalnih simbola uređuju se pokrajinskom skupštinskom odlukom.“

Ustav Republike Srbije
Član 183. Stav 4.

"Autonomne pokrajine utvrđuju simbole pokrajine i način njihovog korišćenja."

Zakon o lokalnoj samoupravi
(Službeni glasnik RS, br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon)
Član 91. Stav 3.

"Isticanje simbola autonomne pokrajine uz simbole jedinica lokalne samouprave u autonomnoj pokrajini, kao i isticanje simbola autonomne pokrajine u službenim prostorijama organa jedinica lokalne samouprave u autonomnoj pokrajini, vrši se u skladu sa propisom koji je utvrdila autonomna pokrajina."